Usnesení z 22. 9. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 22.09.2015 v  Hospodě nad Muzeem


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 57/2015

 

Úpravu rozpočtu v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 58/2015

 

Zpracování žádosti o vytvoření pracovního místa na VPP - zajištění dopravy 

biologického odpadu do kompostárny a štěpkování dřevního odpadu.

 

Usnesení č. 59/2015

 

Projednání a objednání projekčních prací a rozpočtu na vybudování chodníku od čp. 

164 po čp. 135.

 

Usnesení č. 60/2015

 

Zachování stávajícího koeficientu daně z nemovitostí t.zn. daně pro příští rok 

nezvyšovat.

 

Usnesení č. 61/2015

 

Ukládá starostovi projednání s Arivou, aby autobusový spoj odjíždějící z obce Chudíř 

v 15:08 hod. zastavoval i v Jabkenicích na křižovatce. 

 

Usnesení č. 62/2015

 

Schvaluje přijetí dotace z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje na 

akci "Smetanovy Jabkenice 2015".

 

Usnesení č. 63/2015

 

Schvaluje přijetí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci 

tematického zadání  "podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů.

 

Hlasování:

 

pro:     6      proti:     0     zdržel se:     0        nehlasoval:    1

Go to top