Usnesení z 09. 10. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 9. 10. 2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 60/2014

Schvaluje finanční příspěvek Charitě Červený Kostelec na provoz Domova svatého Jesefa v Žírči u Dvora Králové nad Labem ve výši 2.000,- Kč.

 

Usnesení č. 61/2014

Schvaluje nákup hasičské cisterny od města Dobrovice a 4 ks dýchacích přístrojů s příslušenstvím za celkovou cenu 35.000,- Kč (auto 25.000,- dýchací přístroje 10.000,- Kč).

 

Usnesení č. 62/2014

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení opravy místních komunikací - větev č. 4 v částce 748.975,- Kč + DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

Usnesení č. 63/2014

Schvaluje poskytování finančního příspěvku obci Chudíř na provoz dětské skuopiny "Rozárka" pro děti trvale přihlášené v Jabkenicích, jejichž rodiče si umístění v této skupině zajistily sami. Finanční příspěvek na 1 dítě bude činit měsíčně 2000,- Kč. V souladu se smlouvou bude na konci roku provedeno vyúčtování.

 

Usnesení č. 64/2014

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2014 v rozsahu předneseném starostou.

 

Hlasováno:

Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0

 

 

 

 

..................................................... ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

Go to top