Usnesení ze 7. 2. 2017

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 07.02.2017 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 11/2017

Schvaluje jednání s Vak Mladá Boleslav, s cílem dobudování hlavního vodovodního řadu a propojení vodojemů a tím odstranění problémů s dodávkou vody v kritických časech.

 

Usnesení č. 12/2017

Schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti STATIM z.s., na pořízení BabyBoxu v nemocnici Kolín ve výši 5.000,- Kč

 

Usnesení č. 13/2017

Ukládá starostovi zajistit zpracování projektu na úpravu hřbitova v souladu s výzvou Mze s cílem možnosti podání žádosti o dotaci v roce 2018.

 

Usnesení č. 14/2017

Schvaluje pořízení 10 ks vstupenek na koncert Hany Zagorové 16.června v Rožďalovicích.

 

Hlasováno:

Pro:  6               proti: 0              zdržel se:     0              nehlasoval: 1

 

 

.....................................................                               ……………………………………

  Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

Usnesení OZ z 10. 1. 2017

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.01.2017 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 1/2017

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 12/2016 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 2/2017

Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytových prostor bývalé MŠ (kuchyně a přilehlé prostory) o celkové výměře 90 m2 za roční nájem ve výši 16.200,- Kč. Podmínky úhrady budou dohodnuty v nájemní smlouvě.

 

Usnesení č. 3/2017

Schvaluje poskytnutí finančního daru MS Květník Charvatce ve výši 5.000,- Kč.

 

Usnesení č. 4/2017

Schvaluje zpracování a předání podkladů Mas Svatojiřský les zpracování žádosti o dotaci na granty ČEZ (stromy, oranžové hřiště) za úplatu ve výši 3.000,- Kč.

 

Hlasováno:

Pro:          7              proti:      0          zdržel se:     0           nehlasoval:       0

 

 

 

.....................................................                               ……………………………………

  Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

Usnesení z 24. 1. 2017

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.01.2017 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 5/2017

OZ opravuje  usnesení č.3/2017 z 10.1.2017 a zvyšuje finanční příspěvek MS Květník o 5.000,- Kč, tedy na 10.000,- Kč.

 

Usnesení č. 6/2017

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 13/2016 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 7/2017

Schvaluje podpis darovací smlouvy Mas Svatojiřský les ve výši Kč 25,-/občana tj. celkem 10.800,-Kč.

 

Usnesení č. 8/2017

Schvaluje umístění vodního díla na odvedení vyčištěných odpadních vod na pozemcích  par.č. 89/3 a 89/6 v kú Jabkenice a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozováním.

 

Usnesení č. 9/2017

Schvaluje opětovné uzavření nájemní smlouvy s Jednotou, spotřebním družstvem Nymburk na prodejnu smíšeného zboží a to od. 12.5.2017 na dobu 5-ti let s možností dalšího prodloužení. Nájemné pro první rok nájmu se upravuje o 15%. Termíny splátek zůstávají stejné.  Ze strany nájemce bude prodejna vybavena novými regály a modernějšími hladícími pulty. Inflační doložka zůstává stejná.

 

Usnesení č. 10/2017

Schvaluje zvýšení poplatku za uložení inertního materiálu na mezideponii o 100% v případech odevzdání potvrzeného povolení k uložení po uplynutí 30-ti dnů od jeho vystavení.

 

Hlasováno:

Pro:     6          proti         0     zdržel se      0       nehlasoval        0

 

 

.....................................................                               ……………………………………

  Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

Go to top