Usnesení z 19. 4. 2016

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 19.04.2016 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 29/2016

Úpravu rozpočtu č. 4/2016 v rozsahu předneseném starostou

 

Usnesení č. 30/2016

OZV č. 3/2016 o stanovení části společného školského obvodu základní školy s obcí Semčice.

 

Usnesení č. 31/2016

Poskytnutí finančního daru ZKO Jabkenice ve výši 40.000,- Kč, jako protihodnotu požaduje OZ plnou součinnost členů ZKO při prosincovém závodu TOI TOI Cupu.

 

Usnesení č. 32/2016

Uzavření dohody s TJ Sokol Jabkenice o spolupráci na období 2016 – 2020

 

Usnesení č. 33/2016

Nesouhlasí s prodejem pozemků, na které musí zajistit obec přístup pracovníků ČEZ a Správy Povodí Labe, a na jejichž části bude v příštích letech vybudován chodník. 

 

Usnesení č. 34/2016

OZ s ohledem na provedený úklid dřevního ořezu schvaluje snížení poplatku za nájem veřejného prostranství na polovinu vyměřené částky tj. 450,- Kč.

 

Usnesení č. 35/2016

Schvaluje odstranění nebezpečných porostů na novém hřbitově formou smlouvy o dílo za celkovou cenu 10.000,- Kč.

 

Usnesení č. 36/2016

Schvaluje pořízení aplikace „Česká obec“ na období jednoho roku a jako styčného pracovníka jmenuje Mgr. Věru Forejtovou.

 

Usnesení č. 37/2016

Schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku č.p. 308/1 panu Lálikovi čp. 181, který využije pro dětské hřiště za symbolický poplatek 1,- Kč/rok.

 

Usnesení č. 38/2016

Schvaluje vklad věcného břemene na plynovou přípojku pro Janu Cermonovou za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

 

Hlasováno:

Pro:      7          proti:         0       zdržel se:        0        nehlasoval:  0

 

Zdeněk Slavík – starosta obce

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Go to top