Usnesení z 13. 10. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.10.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a  schvaluje:

 

Usnesení č. 64/2015

 

Smlouvu č. 15242334 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Usnesení č. 65/2015

 

Úpravu rozpočtu č. 8/2015 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 66/2015

 

Opravu hranic katastru Jabkenice a Charvatce dle skutečnosti zjištěné v terénu.

 

Usnesení č. 67/2015

 

Vydání rozhodnutí o pokácení až po upřesnění stromů, které mají být pokáceny a 

provedené kontrole na místě.

 

Usnesení č. 68/2015

 

Schvaluje vydání souhlasu k žádosti o vydání povolení výstavby RD na pozemku 

par.č. 107/5 v kú Jabkenice. Je třeba dořešit napojení splaškové kanalizace.

 

Usnesení č. 69/2015

 

Schvaluje pokračování v zajišťování dokumentace pro záměry OZ v  roce 2016 a 

dále.

 

Usnesení č. 70/2015

 

Žádost TJ Sokol Jabkenice projednat na příštím zasedání OZ.

 

Usnesení č. 71/2015

 

Ukladá starostovi zajistit pozvání vedoucí a zástupkyně prodejny potravin Jabkenice 

do příštího jednání OZ.

 

Hlasováno: 

 

pro|.       7       proti:      0    zdržel se:      0          nehlasoval:      0

Go to top