Usnesení z 3. 11. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 03.11.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 72/2015

 

Schvaluje vydání rozhodnutí o pokácení nelesní zeleně dle obdržených žádostí t.j. 

manželé Pěničkovi, Oblastní spolek ČČK Nymburk a ing. Kubelka.

 

Usnesení č. 73/2015

 

Schvaluje poskytnutí podpory společnosti FOR HELP formou zakoupení balíčku v 

hodnotě 799,- Kč.

 

Usnesení č. 74/2015

 

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi zpracovat žádost na Vak Nymburk o 

poskytnutí finančního příspěvku na pořízení redukčního ventilu.

 

Hlasováno:

 

pro:                6            proti:        0           zdržel se:            0       nehlasoval:      1

Go to top