Usnesení z 24. 11. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.11.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 75/2015

 

OZ schvaluje úpravu rozpočtu č. 9/2015 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 76/2015

 

OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 zpracovaný jako vyrovnaný a souhlasí s 

 

jeho vyvěšením na úřední desce.

 

Usnesení č. 77/2015

 

Souhlasí s podporou neziskové organizace Čmeláček, zakoupením dárkového 

 

balíčku v ceně 1000,- Kč.

 

Usnesení č. 78/2015

 

OZ souhlasí se zadáním vypracování dokumentace pro úpravy prodejny v rozsahu 

 

zadání ze dne 16.11.2015 za cenu 65.000,- Kč.

 

Usnesení č. 79/2015

 

Schvaluje finanční příspěvek na nákup hraček a her pro děti MŠ Semčice.

 

Hlasováno:

 

pro:     7                    proti:      0           zdržel se:         0         nehlasoval:    0

 

Go to top