Usnesení z 1. 9. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 01.09.2015 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání  schvaluje:

 

Usnesení č. 52/2015

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2015 v rozsahu předneseném starostou.

Usnesení č. 53/2015

OZ schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 337/17 a 337/16 v kú Jabkenice.

Usnesení č. 54/2015

OZ schvaluje vydání rozhodnutí o pokácení 6 ks dubů pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk se sídlem v Poděbradech.

Usnesení č. 55/2015

Schvaluje nákup aromavisaček za 1.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 56/2015

Schvaluje zpracování záměru a projektu na chodník tak, aby bylo vše připraveno k podání případné žádosti o dotaci v příštím roce. 

Hlasováno:

Pro:                 7           proti: 0              zdržel se:       0      nehlasoval:         0

Go to top