Usnesení z 13. 05. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.05.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 25/2014

Doporučuje požádat společnost Colas Mladá Boleslav o předložení nabídky na opravu místní komunikace od nového hřbitova po závoru za čp. 94. A až po porovnání všech obdržených nabídek schválit tu nejvýhodnější.

 

Usnesení č. 26/2014

Schvaluje pro volební období 2014 – 2018 Obecní zastupitelstvo s počtem členů 7.

 

Usnesení č. 27/2014

 Schvaluje odložení podpisu nové smlouvy se společností EKO-KOM  do vyjasnění podstatné části nové smlouvy.

 

Usnesení č. 28/2014

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2014 v rozssahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 29/2014

Schvaluje pořízení číslovaných psích známek.

 

Usnesení č. 30/2014

Schvaluje vypsání záměru opravy budovy čp. 87.

 

Usnesení č. 31/2014

Schvaluje zadání odborného ořezu kaštanů společnosrti Leguán -p. Mašek.

 

 

Hlasováno:

pro:    5                   proti:      0                 zdržel se:        0             nehlasoval:    2

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Go to top