Usnesení z 10.12.2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.12.2013 v Hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 84/2013

OZ schvaluje rozpočet na rok 2014 zpracovaný v rozsahu paragrafů

 

Usnesení č. 85/2013

OZ deleguje na základě ustanovení § 84, zákona č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření v závěru roku a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně scvhváleno na nejblížeším zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení č. 86/2013

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje zařazení správního území obce do území působnosti MAS Svatojiřský les na období 2014 – 2020.

 

 

hlasováno:

pro:         7             proti:         0             zdržel se:         0           nehlasoval:     0

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

Go to top