Usnesení z 16. 7. 2013

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 16.07.2013 v zasedací síni OÚUsnesení č. 37/2013

OZ schvaluje prověření možnosti získání dotace na vyčištění strouhy a Jabkenického potoka z „Programu rozvoje venkova“ na základě informace od Dotační kanceláře HK. V případě možnosti získání dotace, požádat o zpracování rozpočtu a spolupracovat na dalším postupu.

 

Usnesení č. 38/2013

 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši přednesené starostou.

 

Usnesení č. 39/2013

OZ pověřuje starostu schvalováním změn rozpočtu v termínech jejich uskutečnění (dopředu). V těchto případech změna nesmí překročit sumu 50 tis. Kč,O změně bude starosta informovat zastupitele v době jejího provedení e-mailem jednotlivé zastupitele  a následně při zasedání OZ konaném po provedené změně.

 

Usnesení č. 40/2013

OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební akci „Oprava místní komunikace v obci Jabkenice“. Žádost bude podána na MiFi ČR.

 

Usnesení č. 41/2013

OZ schvaluje prodej pozemku par.č. 555 v kú Charvatce o celkové výměře 14346 m2 za cenu ve výši 45,- Kč / m2.

 

Usnesení č. 42/2013

OZ schvaluje položení cementových trub do příkopu od čp. 137 po již provedené zatrubnění u čp. 138 v kú Jabkenice. Ukládá starostovi vyjasnit podmínky se zástupcem SUS panem Pecinou.

 

Usnesení č. 43/2013

OZ schvaluje zatrubnění příkopu od pozemku par.č. 361/7 podél pozemků par.č. 361/4, par.č. 134. par.č. 361/6, par,č. 361/8 v celkové délce cca 100 m.

 

Usnesení č. 44/2013

OZ schvaluje osobní projednání požadavku pana V. Jansy čp. 175 Jabkenice, za účasti starosty a místostarosty.

 

Usnesení č. 45/2013

OZ schvaluje rozšíření VO o dvě místa a to u čp. 135 a autobusové zastávky ve směru na Charvatce.

 

Hlasováno:

Pro:      7             proti:          0               zdržel se:         0            nehlasoval:         0

Go to top