Usnesení z 10. 4. 2012

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.04.2012 v zasedací síni OÚ


Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Bez usnesení.

 

 

.....................................................                              ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                   předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Usnesení z 13. 3. 2012

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.3.1.2012 v Hospodě nad Muzeem


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 13.3.2012  schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

Rozpočtové opatření č.1/2012 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení k bodu 2/ zápisu jednání OZ dne 28.2.2012

Cenu pozemku par.č. 545/8 v kú Charvatce o výměře 1910 m2 ve výši 150,-  Kč/m2.

 

Usnesení k bodu 3/

Podáním žádosti na stavební odbor a odbor rozvoje města Mladá Boleslav  o vypracování zadání územní studie na pozemky označené v územním plánu jako lokalita Z1.

 

Usnesení k bodu 4/

Souhlasí s bezúplatným převodem části pozemků par. 341/17 a par. 288/4 v kú Jabkenice od Pozemkového fondu ČR.

 

Usnesení k bodu 5/

Schvaluje podání žádosti o poskytnutí úvěru od KB, a.s., ve výši 5,0 mil Kč za účelem financování realizace druhé etapy komunikace v lokalitě Profesorka.

 

Usnesení k bodu 6/

Schvaluje vydání rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší v souladu s § 19 zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády ČR č. 294/2011 Sb., které novelizuje NV č. 615/2006 Sb.,  provozovatelům čerpacích stanic na PHM mimo benzínu tj. ZD Luštěnice, provozovna Jabkenice (ve výši 2.000,- Kč)   a Agrofarma Jabkenice pan Martin Šťastný  (ve výši 1.000,-    Kč/rok.

 

Usnesení k bodu 7/

Schvaluje podmínky výběrového řízení pro další pronájem Hospody nad Muzeem,  a postup výběrového řízení. Tento materiál je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

 

Zdeněk Slavík – starosta obce

Usnesení z 28. 2. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 28.2.2012 v zasedací místnosti OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2 /

  • Smlouvy č. 7 a 8/2012 o zápůjčce vodovodu se společností Vak, a,s, Nymburk do doby než bude moci být navýšen základní kapitál. Smlouvy jsou schváleny za podmínek v nich uvedených.

 

  • Schvaluje prodej pozemku č. 545/8 v kú Charvatce o výměře cca 2000 m2, paní Nejmanové (nikoliv však za 60,- Kč/m2)

 

  • Souhlasí s kolaudací stavební buňky na pozemku par.čís. 363/5 v kú Jabkenice jako stavby zařízení staveniště pro výstavbu rodinného domu, neboť v opačném případě by využití pozemku bylo v rozporu s vyhláškou OZ č. 3/1995 (výstavba RD pro trvalé bydlení).

 

 

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Usnesení ze 7. 2. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 7.2.2012 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 4/

Úpravu rozpočtu č. 9/2011 a to v položce příjmů – 79.087 Kč a v položce výdajů – 232.218 Kč.

 

Usnesení k bodu 5/

Propojení místního rozhlasu formou bezdrátového provedení do lokality „Profesorka“. Prověřit zda je nutné pořízení nové rozhlasové ústředny. Pokud ne tak ponechat stávající.

 

Nesouhlasí s udělením souhlasu společnosti AKTIV na užití znaku obce.

 

Nabídku JUDr Žigmunda, týkající se poskytování právních služeb uvedeme na webové stránky obce (do podnikatelů).

 

Podání žádosti o dotaci OKD na úpravu veřejného prostranství s vybudováním dětského hřiště.

 

Schvaluje návrh smlouvy na likvidaci odpadů s tím, že tříděný odpad tj. plasty a papír bude v období říjen až červen odváženo 1 x za 14 dní, v období červenec až září každý týden (pokud bude potřeba), sklo pak po celý rok 1 x měsíčně. TKO – popelnice každý týden.

 

OZ zpracuje do 31.března ve vazbě na platnou nájemní smlouvu a zájmy obce, podmínky výběrového řízení na pronájem hospody.

 

Starosta a předseda komise pro ekologii a životní prostředí zjistí bližší podmínky a náklady na výměnu stávajících svítidel veřejného osvětlení svítidly LED – do 30.4.2012.

 

Počínaje zasedáním 13.března 2012 budou všechna zasedání OZ konána v Hospodě nad Muzeem.

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Usnesení z 24. 1. 2012

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.1.2012 v hospodě nad Muzeem


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 3/

Obecní zastupitelstvo schvaluje způsob a zdroje financování akcí uvedených v bodu 3a – g zápisu z tohoto zasedání tak, jak je přednesl starosta.

 

Usnesení k bodu 4/

 

Podání nesouhlasu k záměru společnosti Wildhorse Energy CZ s.r.o., který byl oznámen obcím dopisem MŽP, odborem výkonu státní správy I.

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Další články...

Go to top