Usnesení z 9. 10. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 9.10.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

Schvaluje metodiku výpočtu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 a ukládá starostovi připravit návrh nové vyhlášky.

 

Usnesení k bodu 3/

  • Schvaluje prodej pozemků manželům Petře a Václavu Dědkovým v souladu s vyhláškou ze dne 7.8.2012, která nabyla účinnosti 22.8.2012.

 

  • Schvaluje prodej pozemku paní Mileně Dědkové v souladu s vyhláškou ze dne 7.8.2012, která nabyla účinnosti dne 22.8.2012.

 

 

  • Schvaluje nájem části pozemku par.č. 360/8 v kú Jabkenice dle vyznačení na přiloženém plánku a na dobu neurčitou za roční nájem ve výši 100,-Kč manželům Mileně a Davidu Forejtarovým, Jabkenice 104.

 

Usnesení k bodu 4 /

  • Schvaluje pronájem nebytových prostor v bývalé MŠ (prostory cca 50 m2. Vzhledem k současnému stavu budou bližší podmínky nájmu a nutných oprav projednány se žadatelkami do konce měsíce října 2012.

 

 

OZ Jabkenice přijímá systémové opatření v tom, že bude dodržovat zákon č. 128/000 Sb., o obcích § 39 odst. 1 tzn. dodržovat zákonnou 15-ti denní lhůtu pro vyvěšení dokumentu na úřední desce pře rozhodnutím OZ.

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

Go to top