Usnesení z 25. 9. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 25.9.2012 v hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 3/

Přípravu pokladů pro zpracování Obecně závazné vyhlášky týkající se stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do příštího zasedání OZ.

 

Usnesení k bodu 4/

  • Rozpočtové opatření č. 4/2012 a to v rozsahu předneseném starostou na tomto zasedání. Rozpočtové opatření tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.
  • Nabídku REOS na provedení opravy střechy na objektu čp. 87 ve výši 22.465,- Kč včetně DPH.
  • Provedenou opravu nájezdového můstku na obecním pozemku před RD čp. 124.
  • Použití části pozemku par. č. 360/8 v kú Jabkenice pro uložení zemního kolektoru, který bude sloužit jako základní článek topení RD manželů Mileny a Davida Forejtarových. Užívání části pozemku bude upraven smlouvou o dlouhodobém nájmu. Pozemek bude i nadále průchodný a v mimořádných případech i průjezdný.

 

Bere na vědomí:

K bodu 2 programu/

Informaci k volbám 2012 do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR.

1/ Požadavek ČEZ na provedení prořezu stromového porostu zasahujícího do drátů elektrického vedení.

2/ Zamítnutí odvolání Vak Mělník a Vak Mladá Boleslav proti projednávání záměru o stanovení průzkumného území Mělnické Vtelno pro průzkum vyhrazeného nerostu – černé uhlí.

3/ Sdělení společnosti TEREOS TTD a.s. Dobrovice, týkající se provozu při řepné kampani.

4/ Informaci ředitele KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze týkající se varování obyvatelstva před konzumací lihovin, zvláště z neověřených a neidentifikovaných balení.

 

Ukládá starostovi:

Upozornit starosty sousedních obcí na nepříznivý dopad do nákladů naší obce z titulu častějšího odvozu tříděného odpadu, který do našich kontejnerů ukládají i někteří jejich občané.

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

Go to top