Usnesení ze 7. 2. 2017

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 07.02.2017 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 11/2017

Schvaluje jednání s Vak Mladá Boleslav, s cílem dobudování hlavního vodovodního řadu a propojení vodojemů a tím odstranění problémů s dodávkou vody v kritických časech.

 

Usnesení č. 12/2017

Schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti STATIM z.s., na pořízení BabyBoxu v nemocnici Kolín ve výši 5.000,- Kč

 

Usnesení č. 13/2017

Ukládá starostovi zajistit zpracování projektu na úpravu hřbitova v souladu s výzvou Mze s cílem možnosti podání žádosti o dotaci v roce 2018.

 

Usnesení č. 14/2017

Schvaluje pořízení 10 ks vstupenek na koncert Hany Zagorové 16.června v Rožďalovicích.

 

Hlasováno:

Pro:  6               proti: 0              zdržel se:     0              nehlasoval: 1

 

 

.....................................................                               ……………………………………

  Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

Go to top