Domovská stránkaÚřední deska

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 003

53/SMB/2019-SMBM

Čj.: UZSVM/SMB/49/2019-SMBM

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Střední Čechy odbor

Odloučené pracoviště Mladá Boleslav

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

čís. SMB/003/2019 a jeho podmínkách

na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jabkenice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“), jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“) přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek,

 

vyhlašuje dne 30. ledna 2019

výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“).

 

I.

Prodávaný majetek

Pozemky:

• pozemková parcela č. 594, výměra 73 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

• pozemková parcela č. 611, výměra 278 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

• pozemková parcela č. 612, výměra 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

• pozemková parcela č. 632, výměra 335 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Jabkenice, obec Jabkenice, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav a zapsané na LV č. 60000.

II.

Popis prodávaného majetku

Předmětné pozemky se nacházejí v neoploceném, volně přístupném, zemědělském areálu. Na pozemcích se nachází několik solitérních bezcenných náletových porostů.

Předmětem prodeje ani jako součást či příslušenství pozemků nejsou další věci, které se na těchto plochách nacházejí nebo nacházet budou při samotném prodeji výše popsaných nemovitých věcí.

Pozemek pozemková parcela č. 611 je součásti přístupové účelové cesty k ostatním stavbám v areálu a samotného dvora areálu, pozemky pozemková parcela č. 594 a č. 612 se nacházejí těsně u jednotlivých zemědělských staveb.

Na části pozemku pozemková parcela č. 632 se nachází pozůstatek bývalé jímky na silážní šťávy, který je ve vlastnictví fyzické osoby a není tak součástí prodeje, z části pak tento pozemek tvoří též přístupovou cestu v areálu.

Předmětné pozemky jako součást areálu užívá právnická osoba, od které je vybírána náhrada za bezesmluvní užívání.

III.

Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

IV.

Vyhlášená minimální kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cena nemovitých věcí činí celkem 71.300,00 Kč (slovy: sedmdesátjedentisíctřista korun českých).

V.

Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami.

2. Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní ceny v listinné podobě dosažená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci se stanovuje na částku 5.000,00 Kč. Předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto částku v průběhu aukce snížit dle vlastní úvahy.

VI.

Účastníci výběrového řízení

1. Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ řízení mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.

2. Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úřadu písemnou nabídku, která splňuje náležitosti stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných úřadem (dále jen „Podmínky VŘ“). Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí tohoto Oznámení.

3. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

4. Podáním nabídky účastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu prodávaného majetku.

VII.

Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami

1. Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení

adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

„Výběrové řízení s aukcí čís. SMB/003/2019 - NEOTEVÍRAT !!!“

2. Obálka s nabídkou musí být Úřadu doručena od 30. 1. 2019 do 21. 2. 2019, do 12:30 hod. včetně (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou Úřadu na adrese:

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav tř. V. Klementa 467

293 01 Mladá Boleslav

3. Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále

jen „poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel.

VIII.

Složení kauce

1. Podmínkou účasti ve VŘ je složení částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník

VŘ složil na účet Úřadu (dále jen „kauce“), ve výši 7.130,00 Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou, a to na účet č. 6015-2220111/0710 vedený u ČNB, variabilní symbol 211190003. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své IČO. Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny Úřadu.

2. Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději ve lhůtě pro podání obálek

s nabídkami.

3. V případě opožděného připsání kauce na účet Úřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Úřadu a uvedení variabilního a specifického symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdržení připsání kauce na účet Úřadu jde k tíži účastníka VŘ.

IX.

Prezence účastníků a otevírání obálek s nabídkami

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 13:00 hod. na odboru Odloučeného pracoviště Mladá Boleslav, III. NP budovy, v místnosti č. 33.

2. Prezence účastníků začíná v 12:30 hod.a končí v 13:00 hod.

X.

Výběr kupujícího

1. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VŘ.

2. Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválení

Ministerstvem financí ČR podle § 22 ZMS. Neudělí-li Ministerstvo financí ČR schvalovací doložku, k převodu prodávaného majetku nedojde a VŘ tím končí.

 

XI.

Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky, podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Úřadu www.uzsvm.cz, v sekci „Nabídka majetku“. Pokud bude mít třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do 3 pracovních dnů. Dotaz i reakci Úřad zveřejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy doručené po této lhůtě nemusí být Úřadem zodpovězeny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav tř. V. Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav Jana Šulcová telefonní číslo: 326 779 059, e-mail: jana.sulcova@uzsvm.cz

Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku:

http://www.uzsvm.cz/nabídka-majetku-274-0-85.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.

4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou

doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních služeb vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

V Mladé Boleslavi dne

Ing. Jiřina Novotná ředitelka odboru Odloučené pracoviště Mladá Boleslav

Přílohy:

      Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

      Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnosti k průběhu aukce.

      Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - fyzické a právnické osoby.

      Návrh kupní smlouvy.

      Fotodokumentace.

      Katastrální mapa, ortofoto.

Vyvěšeno: 30. 1. 2019

Sejmuto:

Go to top