Domovská stránkaÚřední deska Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 002

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 002

47/SMB/2019-SMBM

Čj.: UZSVM/SMB/48/2019-SMBM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

čís. SMB/002/2019 a jeho podmínkách

na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jabkenice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“), jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“) přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek,

vyhlašuje dne 30. ledna 2019

výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“).

I.

Prodávaný majetek

Pozemky:

  • stavební parcela č. 146/20, výměra 224 m2, zastavěna plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp./če., zem. stavba, LV 379,
  • stavební parcela č. 146/34, výměra 149 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp./če., zem. stavba, LV 379,

v k. ú. Jabkenice obec Jabkenice vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav a zapsané na LVč. 60000.

II.

Popis prodávaného majetku

Předmětné pozemky se nacházejí v neoploceném volně přístupném zemědělském areálu a v územním plánu obce Jabkenice jsou vyznačeny jako plochy pro zemědělskou výrobu.

Na obou pozemcích stavební parcela č. 146/20 a č.  146/34 se nachází části staveb - zemědělských objektů. Uvedené stavby jsou ve vlastnictví fyzické osoby, která mák prodávaným nemovitým věcem předkupní právo. Tyto stavby nejsou předmětem prodeje.

Předmětné pozemky užívá právnická osoba od které je vybírána náhrada za bezesmluvní užívání.

 

III.


Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

IV.

Vyhlášená minimální kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cena nemovitých věcí činí celkem 38.700,00 Kč (slovy třicetosmtisícsedmset korun českých)

V.

Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami.


2. Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní ceny v listinné podobě dosažená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci se stanovuje na částku 5.000,00 Kč. Předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto část v průběhu aukce snížit dle vlastní úvahy.
 


VI.

Účastníci výběrového řízení

1. Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ mohou být fyzické nebo právnické osoby.

2. Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úřadu písemnou nabídku, která splňuje náležitosti, stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných úřadem (dále jen Podmínky VŘ). Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí tohoto Oznámení.

3. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

4. Podáním nabídky účastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu prodávaného majetku.

VII.

Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami1. Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

„Výběrové řízení s aukcí čís. SMB/002/2019 - NEOTEVÍRAT !!!"

2. Obálka s nabídkou musí být Úřadu doručena od 30. 1. 2019 do 21. 2. 2019, do 8:30 hod. včetně (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou Úřadu na adrese:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav tř. V. Klementa 467

293 01 Mladá Boleslav

3. Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále

jen „poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel.

VIII.

Složení kauce

1. Podmínkou účasti ve VŘ je složení částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník

VŘ složil na účet Úřadu (dále jen „kauce“), ve výši 3.870,00 Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou, a to na účet č. 6015-2220111/0710 vedený u ČNB, variabilní symbol 211190002. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své IČO. Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny Úřadu.

2. Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozdějive lhůtě pro podání obálek

s nabídkami.

3. V případě opožděného připsání kauce na účet Úřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Úřadu a uvedení variabilního a specifického symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdržení připsání kauce na účet Úřadu jde k tíži účastníka VŘ.

IX.

Prezence účastníků a otevírání obálek s nabídkami

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 2. 2019 v 9:00 hod. na odboru Odloučeného pracoviště Mladá Boleslav, III. NP budovy, v místnosti č. 33.

2. Prezence účastníků začíná v 8:30 hod.a končí v 9:00 hod.

X

Výběr kupujícího

1. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VŘ.

2. Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválení

Ministerstvem financí ČR podle § 22 ZMS. Neudělí-li Ministerstvo financí ČR schvalovací doložku, k převodu prodávaného majetku nedojde a VŘ tím končí.

3. Po schválení kupní smlouvy Ministerstvem financí ČR bude realizováno předkupní právo ve prospěch předkupníka. Úřad učiní předkupníkovi nabídku za týchž podmínek, jaké dohodl s kupujícím. Zároveň Úřad uvědomí kupujícího o tom, že předkupníkovi učinil nabídku ve smyslu ust. § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v jaké lhůtě má předkupník zaplatit kupní cenu. Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi Úřadem a předkupníkem za týchž podmínek, jaké Úřad dohodl s kupujícím. Předkupník zaplatí cenu do 3 měsíců po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne. O této skutečnosti bude kupující informován.

 

4. Pokud nedojde k realizaci předkupního práva předkupníka, zašle Úřad kupujícímu výzvu k zaplacení kupní ceny.

XI.

Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky, podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Úřadu https://www.uzsvm.cz/, v sekci „Nabídka majetku". Pokud bude mít třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do 3 pracovních dnů. Dotaz i reakci Úřad zveřejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy doručené po této lhůtě nemusí být Úřadem zodpovězeny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav tř. V. Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav Jana Šulcová telefonní číslo: 326 779 059, e-mail: jana.sulcova@uzsvm.cz

 

Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku: https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-2475-0-85/.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.

4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou

doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních služeb vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

v Mladé Boleslavi dne

Ing. Jiřina Novotná ředitelka odboru Odloučené pracoviště Mladá Boleslav

 

Přílohy:

      Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

      Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnosti k průběhu aukce.

      Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - fyzické a právnické osoby.

      Návrh kupní smlouvy.

      Fotodokumentace.

      Katastrální mapa, ortofoto.

Vyvěšeno:

30.11.2019

 

Go to top