Ustavující zasedání zastupitelstva

Obec Jabkenice

Obecní úřad Jabkenice

 

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jabkenice

 

 

Obecní úřad Jabkenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jabkenice, svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Slavíkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Jabkenice – Hospoda nad Muzeem, Jabkenice č.p. 87

 

Doba konání: úterý 9.listopadu 2010 od 18:00 hodin

 

Navržený program.

 1. Určení ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Volba starosty a místostarosty

a/ určení počtu místostarostů

b/ určení způsobu volby starosty a místostarosty

c/ volba starosty

d/ volba místostarosty

 1. Zřízení výborů a komisí

a/ určení počtu členů výborů a komisí

b/ volba předsedy finančního výboru

c/ volba předsedy kontrolního výboru

d/ zřízení kulturní komise

e/ zřízení komise pro ekologii a ochranu životního prostředí

f/ zřízení komise pro zásobování

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 2. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V obci Jabkenice dne 1.listopadu 2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

OBEC Jabkenice, okres Mladá Boleslav

Obecně závazná vyhláška

Obce Jabkenice

č. 1/2008

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Jabkenice

Zastupitelstvo obce Jabkenice schválilo a vydává dne12.3. 2008 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Jabkenice (dále též jen „vyhláška“):

čl. 1

Základní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Jabkenice (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

 2. Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

čl. 2

Základní pojmy

  Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky, atd.) použít běžné sběrné nádoby,

 2. zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zůstává po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky,

 3. pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,

 4. sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů a označené známkou vydanou obecním úřadem.

čl. 3

Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

 1. papír

 2. plasty

 3. sklo

 4. železo

 5. objemný odpad

 6. nebezpečný odpad.

  čl. 4

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

 1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

 1. papír – sběrné separátní nádoby modré barvy o objemu 3,2 m2

 2. plasty – sběrné separátní nádoby žluté barvy o objemu 3,2 m2

 3. sklo – sběrné separátní nádoby zelené barvy o objemu 3,2 m2

místem určeným k odkládání separovaného odpadu je box u prodejny potravin, plocha u budovy obecního úřadu a plocha u sportovního areálu TJ SOKOL Jabkenice.

 1. železo – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu nebo ve sběrném dvoře obce.

 2. objemný odpad – velkokapacitní kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu nebo ve sběrném dvoře obce.

 3. nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu.

 4. zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 80 a 120 l, kontejnery 1100 l a typizované plastové pytle o objemu 110 l označené logem pověřené osoby.

 5. biologický odpad (tj. tráva, suché listí apod.) na vymezený prostor za ČOV

 6. dřevní odpad tj. odpad z prořezu zahradních porostů maximálně do průměru 70 mm ve vymezeném prostoru za ČOV,

 7. inertní odpad je ukládán proti úhradě do prostoru mezideponie obce Jabkenice v prostou bývalého písníku na Doubkách,

 8. fyzické osoby obdrží od společnosti zajišťující svoz a likvidaci TKO sběrné nádoby na zbytkový odpad (typizované sběrné nádoby o objemu 80 a 120 l, kontejnery 1100 l nebo typizované plastové pytle o objemu 120 l označené logem pověřené osoby) a oranžové pytle na nápojový karton bezplatně. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou a nezpůsobovaly hygienické ani estetické závady.

 1. Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 6:00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

 2. Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

 1. sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,

 2. do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

  • stavební odpad a jiný podobný odpad,

  • uhynulá zvířata a jejich části,

  • horký popel,

  • tekutiny a zkapalněné odpady.

 1. do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:

  • nebezpečný odpad,

  • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),

 2. zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,

 3. odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

čl. 5

Frekvence sběru komunálních odpadů

 1. Sběr zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí:

  -papír – liché týdny

  -plast - sudé týdny

  -sklo – 1.týden v měsíci.

 1. Sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně (jaro, podzim).

 2. Sběr komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu. Pokud svoz odpadů vychází na státní svátek nebo jiný den pracovního klidu, zajistí pověřená osoba svoz odpadů v plném rozsahu (1 x týdně celoročně)..

čl. 6

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 3/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ze dne 21.6.. 2006.

 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

Obec Jabkenice, okres Mladá Boleslav

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE Jabkenice

č. 3/2006

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Zastupitelstvo obce Jabkenice schválilo a vydává dne 21. 6. 2006 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (dále též jen „vyhláška“):

 

I.

Základní ustanovení

čl. 1

 1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Jabkenice, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce Jabkenice.

 2. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

 3. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 4. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

 5. Územím obce se rozumí její katastrální území.

II.

Základní pojmy

čl. 2

 1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

  K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.

 2. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).

 3. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy určené k trávení volného času, atd.) ve vlastnictví či správě obce.

III.

Obecná ustanovení

čl. 3

 1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

 2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.

IV.

Zvláštní užívání veřejného prostranství

čl. 4

 1. Užívat veřejná prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, lze pouze na základě písemného povolení vydaného Obecním úřadem Jabkenice, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

 2. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, v případě havárií a jiných mimořádných událostí, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství či jinému zvláštnímu užívání veřejného prostranství, není zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně nahlášeno, aby mohly být obecním úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do původního stavu.

 3. Za zvláštní užívání se nepovažuje:

 • nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto provést bez zvláštních nebo nepřekonatelných obtíží jinde, naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod.

 • vylepování a umísťování plakátů, programů, volebních hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci určité akce nebo výrobku výhradně na místech a zařízeních k tomu určených

 • umísťování sběrných nádob na komunální odpad nebo odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu určených.

čl. 5

Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy povinen:

 • užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm stanovenými

 • užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu

 • nepoškozovat veřejnou zeleň a veřejné prostranství, včetně zařízení na něm umístěných,

 • zabezpečit přístup k požárním hydrantům, kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a podobným zařízením

 • všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění životního prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zajistit, musí být stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a stavební suť a jiné odpady musí být odváženy průběžně

 • zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky, oplocením, osvětlením, apod.

 • po skončení účinnosti povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uvést veřejné prostranství do původního stavu

 • při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a čistotu v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až k bližší straně vozovky. Dále je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyvážení a čistotu kolem nich.

V.

Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně

čl. 6

 1. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, znečištění neodstraní, učiní tak osoba uvedená v čl. 7 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky. Tím nejsou dotčena práva o povinnosti těchto osob podle platných právních předpisů.

 2. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

 1. přemisťovat veřejná zařízení, umísťovat plakáty, různé značky a jiné předměty na stromy a rostliny a znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této vyhlášky např. zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů,

 2. vjíždět na veřejnou zeleň, odstavovat na veřejné zeleni různé předměty a mechanizmy (např. přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke stromům a keřům,

 3. stanovat.

 1. K zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství v obci se zakazuje:

 1. vysypávání a převracení odpadkových košů, popelnic a kontejnerů,

 2. vysypávání obsahu květinových kontejnerů a jiných nádob,

 3. plivání nebo odhazování nedopalků cigaret, žvýkaček a jiných zbytků,

 4. rozptylování reklamních a obdobných letáků a materiálů.

 1. Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.

 

VI.

Odpovědnost za čistotu v obci

čl. 7

 1. Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá obec, popř. osoba, která je k tomu smlouvou s obcí vázána.

 2. Osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména:

 • zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení

 • soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení

 • zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně

 • opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná zařízení, vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu

 • čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajišťovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejméně obtěžováni.

 1. Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajišťovat čistotu v okolí svých provozoven a zařízení.

 

VII.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

čl. 8

 1. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci lze na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce, vyznačených na mapce, která tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné vyhlášky, vodit psy pouze na vodítku.

 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce, vyznačených na mapce, která tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

 3. Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení: veřejné pohřebiště (starý a nový hřbitov), dětské pískoviště a hřiště v obci, do oploceného parku v centru obce.

 

VIII.

Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

čl. 9

 1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci, je pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce.

 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo se nepohybovala na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.

 

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

 

čl. 10

 1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

 2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

 3. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní úřad a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 4. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 1/1998 o čistotě a veřejném pořádku v obci Jabkenice, ze dne 12. 3. 1998 a její dodatek č. 1, ze dne 27. 6. 2002.

 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

1 ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

OBEC Jabkenice, okres Mladá Boleslav

Obecně závazná vyhláška

obce Jabkenice

č. 1/2006

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Jabkenice schválilo a vydává dne 21. 6. 2006 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích (dále též jen „vyhláška“):

Oddíl I.

Základní ustanovení

Čl. 1

  Obec Jabkenice zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

 1. poplatek ze psů1)

 2. poplatek za užívání veřejného prostranství2)

 3. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj3)

  Oddíl II.

Poplatek ze psů

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

  1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

 1. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona4). Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 2. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

  Čl. 3

Sazba poplatku ze psů

  Sazba poplatku ze psů činí ročně:

a) za prvního psa 60,-Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,-Kč

Čl. 4

Splatnost poplatku ze psů

 1. Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31. 3. každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě v Jabkenicích v úředních dnech nebo na účet obce Jabkenice č. 6724-181/0100.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3. , je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 5

Veřejné prostranství

  Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.

 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona9). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 7

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

 1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč,

 2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,

 3. za provádění výkopových prací 10,-Kč,

 4. za umístění stavebního zařízení 10,-Kč,

 5. za umístění reklamního zařízení 20,-Kč,

 6. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 10,-Kč,

 7. za umístění skládek 10,-Kč,

 8. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,-Kč,

 9. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,-Kč,

 10. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč,

 11. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč.

 1. Obec stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství paušální částkou následovně:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, za provádění výkopových prací, za umístění stavebního zařízení, za umístění reklamního zařízení 100,-Kč/týden 200,-Kč/měs. 1 000,-Kč/rok

 1. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 8

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

  Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě v Jabkeniccíh v úředních dnech nebo na účet obce Jabkenice č. 6724-181/0100:

  při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

  při užívání veřejného prostranství po dobu delší 90 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

  poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci,

  poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

 

Oddíl IV.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 5 dnů od uvedení do provozu.

  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a další údaje podle zvláštního zákona4) a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

  Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 10

Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

  Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 1.000,-Kč na 3 měsíce.

  V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 11

Splatnost poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný do pokladny obce na Obecním úřadě v Jabkenicích v úředních dnech nebo na účet obce Jabkenice č. 6724-181/0100:

při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 1 měsíce po zahájení provozu,

při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou stejných splátkách splatných vždy poslední den 3. a 6. měsíce doby, na níž byl povolen provoz výherního hracího přístroje,

při povolení provozu výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj může být zaplacen poplatníkem jednorázově nejpozději 2 měsíce po zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Čl. 12

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

místostarostka obce starosta obce

1) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3) § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Závěrečný účet DSO Květník 2009

Go to top