Výběrové řízení

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  MLADÁ  BOLESLAV

Magistrát města Mladá Boleslav

vyhlašuje dne 11. května 2017 podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“)

 

výběrové řízení č. 14/2017

na obsazení dvou pracovních míst

referent oddělení stavebního úřadu

odboru stavebního a rozvoje města

 

Místo výkonu práce: Magistrát města Mladá Boleslav, Mladá Boleslav

Platové zařazení: 9. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2017 nebo dohodou

Nabízíme:

-          možnost přidělení služebního bytu,

-          plat kolem 40.000,- Kč,

-          možnost karierního růstu.

Toto pracovní místo lze obsadit uchazečem za splnění těchto podmínek:

1.      Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

-          je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,

-          dosáhla věku 18 let,

-          je způsobilá k právním úkonům,

-          je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona,

-          ovládá jednací jazyk.

 

2.        Předloží tyto doklady:

a)       přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti

-          jméno, příjmení a titul,

-          datum a místo narození,

-          státní příslušnost,

-          místo trvalého pobytu,

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

-          datum a podpis.

b)      životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností,

c)      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál),

d)     ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

3.        Splňuje podmínky:

-          kvalifikační požadavky podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

4.         Splňuje další podmínky stanovené pro toto výběrové řízení vedoucím úřadu:

-          vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,

 

 

Výhodou je:

-       zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

-       spolehlivost, samostatnost, flexibilita,

-       dobrá znalost práce na PC,

-       řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

 

            Přihlášku s přílohami a doložením odborné praxe, včetně telefonického kontaktu doručte nejpozději do 2. června 2017 buď osobně na podatelnu magistrátu - Komenského nám. č. 61 (do 14:00 hodin) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu:

                        Magistrát města Mladá Boleslav

                        pí Košvancová, správní odbor a obecní živnostenský úřad

                        Komenského nám. č. 61

                        293 01 Mladá Boleslav

 

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 14/2017“. Případné dotazy zodpoví vedoucí odboru Ing. Bohuslav Devátý, tel. 326 715 651.

 

            Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny.

 

 

V Mladé Boleslavi dne 11. května 2017

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Marie Zajíčková

                                                                                              tajemnice magistrátu

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 5. 2017

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyhláška Ministerstva životního prostředí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Strana 1 z 3

Go to top